ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,507
เดือนที่แล้ว
1,953
ปีนี้
12,983
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
105,144
ไอพี ของคุณ
34.204.166.236


1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
14 พฤศจิกายน 2565

แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการที่พักภูชี้ฟ้า  เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์
20 ตุลาคม 2563

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ) ดังนี้

กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) และติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่ามีประเด็นวิธีการดำเนินมาตรการที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

การดำเนินมาตรการฯ นี้จะเริ่มต้นในวันที่ 27 กันยายน 2562 จึงจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการดำเนินมาตรการฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้จัดทำระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ และสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการดำเนินมาตรการฯ อย่างถูกต้อง

สาระสำคัญ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการดำเนินมาตรการฯ โดยมีประเด็นที่จะแก้ไขเพิ่มเติม และเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 (เฉพาะที่ขอแก้ไข)
4.1) ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมมาตรการ โดยระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งต้องไม่ใช่จังหวัดที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน และต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 วัน

ประเด็นที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
4.1) ประชาชนสัญชาติไทยที่สนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมมาตรการ โดยระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งต้องไม่ใช่จังหวัดที่ระบุในทะเบียนบ้าน และต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางท่องเที่ยวตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

เหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 (เฉพาะที่ขอแก้ไข)
4.2) ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เลือก ดังนี้
4.2.1) รัฐบาลสนับสนุนวงเงินเพื่อเป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ จำนวน 1,000 บาทต่อคน
4.2.2) กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน)

ประเด็นที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
4.2) ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เลือก ดังนี้
4.2.1) รัฐบาลสนับสนุนวงเงินเพื่อเป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ จำนวน 1,000 บาทต่อคน
4.2.2) กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดเงินชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน)

เหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติม
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
2. เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และให้การใช้จ่ายกระจายไปยังเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น
ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562


12 กันยายน 2562

ข้อมูลสถานประกอบการที่พักภูชี้ฟ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

สถานประกอบการที่พักภูชี้ฟ้า รายชื่อสถานประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์

29 สิงหาคม 2562

แหล่งท่องเที่ยว ตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
  1. วนอุทยานภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์สวยงามเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาค้างแรมบริเวณบ้านร่มฟ้าทองทางห่างจากจุดชมวิวประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วจะเดินขึ้นภูชี้ฟ้าเพื่อไปชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางจะพบแปลงปลูกป่านางพญาเสือ ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นเสี้ยวดอกขาวรอบภูชี้ฟ้าจะออกดอกบานเต็มเชิงเขา

 

  1. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น

ที่ตั้ง ดอยผาหม่น อำเภอเทิง เป็นศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาสสีแดง หลากสีหลายพันธุ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวดอกไม้จะออกดอกสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม รอบบริเวณยังมีทิวทัศน์สวยงามดูแล้วสดชื่นท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว 3 หลัง ราคา 1,200 บาท/หลัง พักได้หลังละ 10–15 คน ไม่มีร้านจำหน่ายอาหาร ต้องสั่งจองล่วงหน้า

การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงราย ไปตามทางหลวงหมายเลข 1020 สู่อำเภอเทิง แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 1155 อยู่ริมทางผ่านก่อนถึงภูชี้ฟ้า สำหรับรถโดยสารประจำทาง มีรถออกจากสถานีขนส่ง เวลา 13.00 น. ผ่านบ้านปางค่า ผ่านภูชี้ฟ้า ประมาณ 10–13 กิโลเมตร ค่าโดยสารราคา 40 บาท ตลอดเส้นทางเป็นทางลาดยางตลอด หรือเช่ารถตู้จากตัวเมือง ราคา 1,500 บาท ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

 

ที่พักแรม

- บ้านสายธาร พักได้ 10 คน ที่นอนเสริม 3 ที่

- บ้านขุนเขา พักได้ 15 คน ที่นอนเสริม 5 ที่

- บ้านแมกไม้ พักได้ 15 คน ที่นอนเสริม 4 ที่

- เต็นท์เช่า สำหรับ 1-2 คน คืนละ 180 บาท/หลัง

- เต็นท์เช่า สำหรับ 3-4 คน คืนละ170 บาท/หลัง

- นำเต็นท์มาเอง คืนละ 70 บาท

 

อัตราค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า-เย็น คืนละ 400 บาท/คน เฉพาะที่พัก คืนละ 200 บาท / คน

 

  1. ประเพณีดอกเสี้ยวบาน

   

 

  1. ภูผาสวรรค์

ภูผาสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 19 ตำบลตับเต่า อยู่ห่างจาก วนอุทยานภูชี้ฟ้า ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่มีหน้าผาสูงยื่นนออกไปตามแนวชายแดนไทย – ลาว สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวของประเทศไทย – ลาว สามารถกางเต็นท์ ชมทะเลหมอกได้  ความสวยงามและจุดไฮไลท์ของภูผาสวรรค์แห่งนี้ท่านสามารถยืนชมวิวพานอราม่า 360 องศา บนสันเขา ที่เบื้องหน้าเป็นหน้าผาเหวลึก มองวิวฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างสวยงาม โดยเฉพาะในยามค่ำคืน จะมองเห็นดวงดาวชัดเจน ไม่มีแสงไฟ เสียงใดๆมารบกวนบรรยากาศการท่องเที่ยว

 

การเดินขึ้นไปบนยอดผาสวรรค์ แนะนำให้ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน หรือคนในพื้นที่ให้นำพาขึ้นไป เพราะจากจุดจอดรถต้องเดินเท้าเข้าไปอีกราวๆ 300-400 เมตร ข้างบนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ไม่มีห้องน้ำ ดังนั้นก่อนเดินขึ้นไปควรเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอกับตนเอง  ในกรณีที่ต้องการขึ้นไปชมทะเลหมอกในตอนเช้า สามารถใช้บริการที่พักจากโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ซึ่งอยู่ใกล้ๆทางขึ้นผาสวรรค์  สามารถใช้บริการมัคคุเทศน์น้อยของโรงเรียนนำพาขึ้นไปเที่ยวชมทะเลหมอกได้

การเปิดตัวภูผาสวรรค์ บ้านร่มโพธิ์ทอง และภูชมดาว บ้านพิทักษ์ไทย-บ้านไทยสามัคคี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่สามารถกางเต็นท์ ชมทะเลหมอกได้สวยงาม ไม่แพ้ยอดแหลมภูชี้ฟ้า นอกจากนี้ จะมีการเปิดเส้นทางเดินเท้าลัดเลาะแนวสันเขา ที่มีป่าทึบรายล้อมเข้าไปชมถ้ำหิน ฐานที่มั่นเก่าของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และเดินเท้าย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมฐานบินลับทหารฝรั่งเศส ที่มีร่องรอยปรากฏอยู่

 

  1. น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่18 บ้านธาตุ ตำบลตับเต่า ห่างจากถนนลาดยางสายหลัก ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบล ตับเต่าได้สนับสนุน และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมต่อกับน้ำตก ตาดห้วยใคร้ ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกห้วยใครประมาณ 10 กม. น้ำตกตาดหมอก เป็นน้ำตกขนาดกลาง ความสูงข้องน้ำตกมีประมาณ 10 ชั้น สูงต่ำลดหลั่นกันไป บางชั้นสูงถึง 30 เมตร

ป่าบริเวณเข้าสู่น้ำตกค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ก่อนถึงน้ำตกทางเข้า ทั้งสองข้างทางเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่ควรส่ง เสริมเพื่อเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง โดยผลผลิตส่วนใหญ่เป็นผลไม้ยืนต้นเช่น ส้ม ส้มโอ เงาะ เป็นต้น และก่อนถึงน้ำตกมีพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ประมาณ 100 ไร่ คาดว่าจะอ่างกักเก็บน้ำ น้ำตกตาดหมอก เป็นน้ำตกที่สวยงาม และรอนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความงาม ที่ ยังไม่เคยนำเสนอมาก่อน สายน้ำที่เย็นฉ่ำ และมีน้ำตก เป็นชั้นๆ ขึ้นไปจน ถึงชั้นสูงสุด สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยาก พักผ่อน กับธรรมชาติ ที่สวยงาม ท่ามกลางแมกไม้ใน ผืนป่าแห่งนี้ไม่ควรพลาด สายน้ำที่ทอดสูงเป็นละอองหมอก ลมที่พัดพลิ้ว ไอน้ำกระทบ ในบรรยากาศที่เรียกว่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ คงไม่มีใครปฏิเสธ กับความสุข ความสบายใจ และความว่างเปล่าของชีวิต เชิญท่านมาสัมผัส กลิ่นไอแห่งธรรมชาติ ณ ตำบลต่ำเต่า ดินแดนที่รอคุณ ค้นหา

 

  1. น้ำตกตาดห้วยใคร้

 

บ้านใคร้ หมู่ที่ 3 และบ้านใคร้หมู่ 22 ในเขตุตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ห่างจาก ตัวอำเภอ ไปทาง ภูชี้ฟ้า 13 กิโลเมตร ห่างจาก ตัวอำเภอ ไปทาง ภูชี้ฟ้า 13 กิโลเมตร โดยเดินทาง จาก จังหวัดเชียงราย - อำเภอเทิง เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร และเดินทางจากอำเภอเทิง ไปทางเส้นทาง อ.เชียงคำ ไป 6 กิโลเมตร แล้ว เลี้ยวซ้าย แยกเข้าทางภูชี้ฟ้าอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ท่านจะพบ หมู่บ้าน ใคร้ การเดินทางนั้น ท่านอาจสอบถามคนในพื้นที่โดย สามารถนำรถ เข้าไปจุดปากทางเข้าน้ำตกได้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่นักท่องธรรมชาติไม่ควรพลาด

  1. ภูชมดาว หรือ ผาหม่นน้อย

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ หมู่ 16 บ้านไทยสามัคคี ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ชาวม้งเรียกว่าต้นไม้พันปี ในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และมีนกนานาชนิดที่มีสีสันสวยงามมาก ซึ่งเหมาะแก่การดูนกเป็นอย่างมาก

ภูชมดาว หรือ ผาหม่นน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามกลางป่าไม้ที่สมบูรณ์ และชมวิวของประเทศลาวได้ ภูชมดาวมีความสวยงามและตั้งอยู่ใกล้กับภูชี้ฟ้า ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร

 ภูชมดาวมีพื้นที่เชื่อมต่อพรมแดนไทย-ลาว เป็นจุดผ่อนปรน มีความสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยประมาณ 1,600 เมตร รองจากภูชี้ฟ้า บริเวณภูชมดาวยังไม่มีที่พัก ร้านอาหาร หรือห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถเดินทางขึ้นไปชมความงามของภูชมดาวพร้อมสัมผัสกับธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงได้ แต่ต้องกลับลงมาพักข้างล่างตรงบริเวณหมู่บ้านพิทักษ์ไทย หรือ บ้านร่มฟ้าไทย

นอกจากนี้ ภูชมดาวยังมีมนต์เสน่ห์ที่เป็นจุดที่สามารถดูท้องฟ้าในยามค่ำคืนและทะเลหมอกยามเช้าอย่างสวยงามโดยสามารถมองเห็นในฝั่ง สปป.ลาว คล้ายแอ่งกระทะ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติด้วยการซุ้มส่องสัตว์ป่า ศึกษานกนานาเผ่าพันธุ์ ศึกษาดวงดาวในยามคำคืนและศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่าอย่างใกล้ชิดกับการโฮมสเตย์ ฯลฯ อีกด้วย

หากไปเยือนภูชมดาวจะได้ชมชมความงามของดาวบนดินในดินแดนของ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับประเทศไทย และเป็นจุดที่สามารถมองดาวบนฟ้าได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งปี

 

จากศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าไปภูชมดาวเป็นระยะทางประมาณ 7 ก.ม. ตลอดเส้นทางเป็นทางชันขึ้นเขาและโค้ง มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามและผ่านสถานที่พักเป็นแบบวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ชาวเขาเผ่าม้ง ตลอดเส้นทาง และมีบางจุดมีป้ายบอก “เป็นจุดใช้สัญญาณโทรศัพท์” ผ่านหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่บ้านร่มโพธิ์ไทย และหน่วยบริการข้อมูลทางหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไม่ทราบรายละเอียดเส้นทางสามารถสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่

 

สองข้างทางมีความงดงามตามธรรมชาติ มีดอกไม้และต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นดอกกาสลองคำ ออกดอกสีแดงสดใสในช่วงฤดูฝน-ฤดูหนาว ทุ่งดอกกระเจียว ดอกบัวตอง ดอกนางพญาเสือโคร่ง ดอกไม้ป่า ป่าสนนานาชนิด ฯลฯ เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านพิทักษ์ไทยรวมเป็นระยะทางประมาณ 7 ก.ม. เป็นลานจอดรถตู้หรือรถยนต์ส่วนตัวขนาดเล็กเพื่อให้นักท่องเที่ยวลง เพราะรถไม่สามารถขึ้นไปถึงบนภูชมดาวได้ เนื่องจากเส้นทางขึ้นภูชมดาวค่อนข้างเป็นถนนลูกรัง (ช่วงฤดูฝนรถไม่สามารถขึ้นไปได้) หรือ ต้องเป็นรถ 4x4 เท่านั้น พอเข้าไปถึงก็จะพบชุดหน่วยปฏิบัติการ ค่ายทหารตระเวนชายแดนที่ 326 กก.ตชด.12 มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในหน่วยตลอด และนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นภูชมดาวได้โดยทางเท้าเป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร ตลอดเส้นทางเป็นป่าดงดิบชื้น มีต้นไม้พันธุ์ใหญ่นานาชนิด ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติเหมือนป่าในดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

 

  1. ผาผึ้ง (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ )

 

ท่องไปกับเส้นทางประวัติศาสตร์ในอดีตสมรภูมิรบ ( พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ) ที่เต็มไปด้วยระบบนิเวศต่าง ๆ ที่สวยงาม ศึกษาสมุนไพรนานาพันธุ์ นกชนิดต่าง ๆ ถ้ำคลังอาวุธ ( ที่ซ่อนอาวุธ ) ถ้ำพยาบาล ( โรงพยาบาล ) ถ้ำทอง แหล่งกำเนิดต้นน้ำงาวที่เป็นต้นน้ำของน้ำตกตาดฟ้าเรียงรายกันไปถึง 7 ชั้นและยังเป็นเส้นทางลำเลียงในพื้นที่เขตงาน 8

 

 

 

 

  1. ภูฟ้าไทย

 

จุดชมวิวทะเลหมอกแห่งใหม่ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมทะเลหมอก และชมวิวธรรมชาติได้รอบ 360 องศา ตั้งอยู่ที่บ้านร่มฟ้าไทย อำเภอเทิง ติดกับแนวชายแดน สปป.ลาว ฝั่งตรงข้ามบ้านเชียงของ ซึ่งนับเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตัดกับทะเลหมอกในหุบเขาได้อย่างงามตา ด้วยเพราะภูฟ้าไทยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,515 เมตร จึงทำให้อากาศที่นี่หนาวเย็น

 

          ลักษณะเด่นของภูฟ้าไทยอยู่ที่ทางเดินขึ้นที่ค่อนข้างสะดวก ซึ่งเป็นทางเดินระยะทางเพียงแค่ 300 เมตร ข้างบนนักท่องเที่ยวจะได้ฟินกับจุดชมวิวทะเลหมอกในแบบ 360 องศา ขณะเดียวกันยังชื่นชมกับความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน อีกทั้งยังมองเห็นภูชี้ฟ้าบริเวณจมูกสิงโตได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 053 744 674-5 และ 053 717 433

 

 

 

 

 

  1. สวนสนเล่าตาขาว

สวนสนเล่าตาขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 21 บ้านเล่าตาขาว ตำบลตับเต่า เป็นสวนที่ชาวบ้านปลูกขึ้น บริเวณดังกล่าว จะมีลานกว้างที่รายล้อมไปด้วยต้นสนที่สวยงาม สามารถจัดเป็นลานกางเต็นท์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าสนไว้ และเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักแบบโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเขา

 

 

29 สิงหาคม 2562

ภูผาหม่น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ภูผาหม่น 

การเดินทางเชื่อมต่อกับ Google Map

24 กรกฎาคม 2562

ภูชี้ฟ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

 

       ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติด้วยลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลมเป็นแนวยาว ที่ชี้ไปบนฟ้าทางฝั่งประเทศลาว จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า "ภูชี้ฟ้า" นั่นเอง

 

       ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง "ภูชี้ฟ้า" เป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร

 

      สำหรับไฮไลต์สำคัญของภูชี้ฟ้าต้องยกให้จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม อีกทั้งทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล โดยในตอนเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง มีพระอาทิตย์ขึ้นผ่านพ้นทะเลหมอก ท่ามกลางทุ่งหญ้า แซมด้วยทุ่งดอกโคลงเคลง (ในช่วงฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาว) สวยงามราวกับภาพวาด อย่าบอกใครเชียว

 

     และหากรอจนสายหมอกถูกความร้อนระเหยหมดแล้ว ก็ยังคงมองเห็นสายน้ำโขงไหลคดเคี้ยว ท่ามกลางป่าไม้ของฝั่งลาวที่เขียวสุดสมบูรณ์อีกด้วย มาเที่ยวภูชี้ฟ้าในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เส้นทางขึ้นภูชี้ฟ้าจะผ่านป่าซากุระหรือต้นนางพญาเสือโคร่งสีชมพูสวยงามมากอีกเช่นกัน

 

การเดินทาง

    ทางรถยนต์

    ภูชี้ฟ้าอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประมาณ 144 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปยังภูชี้ฟ้าได้ตามแนวเส้นทาง ดังนี้

1. การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเชียงราย - เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากเทิง-ปางค่า ระยะทาง 24 กิโลเมตร จากนั้นเป็นลูกรังถึงภูชี้ฟ้าระยะทาง 19 กิโลเมตร

 

2. ใช้เส้นทาง 1021 เทิง-เชียงคำ ระยะทาง 27 กิโลเมตร ก่อนถึงเชียงคำ 6 กิโลเมตร มีทางแยกไปวนอุทยานน้ำตกภูซาง (1093) บ้านฮวก อีก 19 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปภูชี้ฟ้าอีก 30 กิโลเมตร แล้วเดินทางเท้าต่ออีก 1 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดชมวิว ทางเดินเท้ามีความสูงชันมาก

การเดินทางโดยเชื่อมต่อกับ Google Map

   
ทางรถโดยสาร

    จากสถานีขนส่งเชียงราย มีรถโดยสารไปยังภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง รถออกเวลา 12.30 น. รายละเอียดติดต่อ บ.สหกิจ โทร 0-5371-1654

 

สอบถามรายละเอียด-ข้อมูลการเดินทาง

      วนอุทยานภูชี้ฟ้า ไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมต้องนำเต็นท์ไปกางเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ส่วนเรื่องอาหารต้องจัดเตรียมไปเองทั้งนี้ต้องไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานภูชี้ฟ้าโดยตรง

 

    รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงราย โทร. 053-714914 หรือฝ่ายจัดการวนอุทยาน สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-25614292-3 ต่อ 719

 

 

27 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

 

      ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งนี้ เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ต้องการ ยกระดับวิถีชีวิตชาวเขาให้มีคุณภาพ พร้อมกับพัฒนาสภาพแวดล้อมและชีวิตของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น ไม่กลับไปทำไร่เลื่อนลอยหรือประกอบอาชีพปลูกฝิ่นเช่นในอดีตอีก ที่นี่จึงเป็นเหมือนองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้ชาวเขาได้เรียนรู้อาชีพต่างๆ เช่น งานหัตถกรรม ไร่ชา การปลูกพืชเมืองหนาว ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่งดงาม อากาศบริสุทธิ์ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมศูนย์ฯ กันมากมาย โดยเฉพาะการได้ชมดอกไม้เมืองหนาวที่พากันเบ่งบานรับลมหนาว ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาสสีแดง หลายสายพันธุ์ ซึ่งคุณสามารถถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่น่าประทับใจและเส้นทางให้เดินเล่นชมพื้นที่โดยรอบซึ่งได้รับการจัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม

สิ่งอำนวยความสะดวก
      ทางศูนย์ฯยังมีบริการที่พัก ได้แก่ 1.บ้านสายธาร พักได้ 10 คน ที่นอนเสริม 3 ที่ 2.บ้านขุนเขา พักได้ 15 คน ที่นอนเสริม 5 ที่ 4.บ้านแมกไม้ พักได้ 15 คน ที่นอนเสริม 4 ที่ และมีเต็นท์ให้เช่า เต็นท์เช่าสำหรับ 1-2 คน คืนละ 180 บาท/หลัง เต็นท์เช่า สำหรับ 3-4 คน คืนละ170 บาท/หลัง ถ้าหากนำเต็นท์มาเอง คืนละ 70 บาท

 

การเดินทางโดยเชื่อมต่อกับ Google Map

27 พฤศจิกายน 2561

ประเพณีดอกเสี้ยวบาน,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
27 พฤศจิกายน 2561

น้ำตกตาดห้วยใคร้,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
27 พฤศจิกายน 2561

ภูผาสวรรค์,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
27 พฤศจิกายน 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)

{{--cookie zone--}}