ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
1,326
ปีนี้
9,313
ปีที่แล้ว
39,658
ทั้งหมด
57,453
ไอพี ของคุณ
3.238.4.24


รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563

07 ตุลาคม 2563

โครงการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
06 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
06 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพัมธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
01 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
30 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกการประเมินจากท่าน เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า  ตามภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่  เช่น

- ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต่างๆ

- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ

- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

- ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน

- ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์

- ผู้ขอรับหนังสือรับรอง

เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค  โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  แท็ปเลต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) 

ตามลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/jlurmq   องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสอบถาม  โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น  ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด  ( QR - Code )  ด้านล่างนี้  ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้

01 เมษายน 2563

ห้ามทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ห้ามทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

26 กุมภาพันธ์ 2563

ขอความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้องพัก,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ขอความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้องพัก

 

27 พฤศจิกายน 2562

การจัดทำการเผยแพร่คู่มือสำปรับหรับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
02 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ปีงบประมาณ2563 (1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63),องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ปีงบประมาณ2563 ได้ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

01 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพัมธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                1.1 มีสัญชาติไทย

                1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

                1.3 อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป (โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2503 – 1 กันยายน 2504 )

                1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 

หลักฐานในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

                2.1 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

                2.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งลงทะเบียนแทน ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)  จำนวน 1 ฉบับ

                ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

01 ตุลาคม 2562

การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562

............................................................

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                    ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ประกอบกิจการค้าหารายได้ ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษีโรงเรือนแลละที่ดิน โดยไปขอรับและยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

ภาษีบำรุงท้องที่

                   ให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

ภาษีป้าย

 

                   ให้เจ้าของป้ายหรือในฐานะตัวแทนผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าขอให้ไปรับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระค่าภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า โทร 053-160743  ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2561

 

 

 

(นายอุทัย  ทองทั่ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

14 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

เอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

จดหมายข่าวตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ  2562

 

สวัสดีค่ะ เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2562 สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเราชาวตำบลตบเต่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาตำบลตับเต่าของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า สำหรับงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 จะประชาสัมพันธ์อะไรบ้าง เชิญอ่านกันเลยค่ะ

 ด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2562 จึงประกาศให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตตำบลตับเต่า ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2562 ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2562 กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครอบครอง

ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562  กรณีขึ้นป้ายใหม่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้าย

ทะเบียนพาณิชย์ ผู้ที่ประกอบกิจการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชย์กิจ

ประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่ต้องการชำระภาษีทุกประเภท ท่านสามารถไปติดต่อขอรับชำระภาษีได้ที่กองคลัง หากท่านต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาในการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ขอรับคำแนะนำได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  โทรศัพท์ 053-160743

อย่าลืมมาชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะค่ะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา

 ตำแหน่งในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ช่วยให้คณะผู้บริหารได้มีงบประมาณในการนำมาบริหารงานต่าง ๆ ภายในตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ต้องวางแผนเกี่ยวกับการจัดหารายได้ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้วางไว้ แต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีหน้าที่ในการชำระภาษี หากท่านชำระภาษีภายในกำหนดและชำระภาษีครบถ้วนก็จะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับนำมาบริหารงานแน่นอนค่ะ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 มิถุนายน 2562

เชิญชวน เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

เชิญชวน เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ.สนามกีฬา หรือลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน 
มาออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพที่แข็งแรง ด้วยกันนะครับ 

15 ตุลาคม 2561

โครงการบ้านรักการอ่าน ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ร่วมแบ่งปันหนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  จุลสาร  สภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้ว  เพื่อมอบให้สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

04 กันยายน 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)