ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

เลือกตั้ง

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,353
เดือนที่แล้ว
2,053
ปีนี้
13,863
ปีที่แล้ว
11,763
ทั้งหมด
73,766
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88
แจ้งผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

แจ้งผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่าโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ในวันและเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมผู้สมัครต้องส่งใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้มอบให้ท่านในวันรับสมัครแล้ว แต่หากท่านใดไม่ได้รับหรือต้องการเข้าร่วมสามารถมารับแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าห้องประชุมได้ครับ

14 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

06 ตุลาคม 2564

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่4,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
10 กันยายน 2564

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่3,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
26 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่2,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
23 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่1,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
06 สิงหาคม 2564

ข้อแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อแก้ปัญหาโควิด(ภาษาม้ง)  ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เชียงราย   ผลิตโดย วส.914,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ข้อแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อแก้ปัญหาโควิด(ภาษาม้ง) ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เชียงราย ผลิตโดย วส.914

 

https://www.facebook.com/tubtaonew/videos/5604647336276205/

 

 

20 มิถุนายน 2564

สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงราย ฉบับที่ 46/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงราย ฉบับที่ 46/2564

18 มิถุนายน 2564

 เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ 

          ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติฯ  บริษัทผู้เสนอซื้อ/จ้าง ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ  และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ผ่านช่องทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/jlurmq หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้   

01 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
04 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

19 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษจิกายน และธันวาคม พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
04 มกราคม 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19),องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

25 ธันวาคม 2563

ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีสรรหาและเลือกสรรของพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

21 ธันวาคม 2563

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษ ภาค ค  ,องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า,tubtaothoeng.go.th
ประกาศผลสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมา 2564 มีรายชื่อเข้าสอบการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เรื่อมสทดสอบเวลา 13.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
 
 
18 ธันวาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)