ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
278
เดือนที่แล้ว
870
ปีนี้
5,117
ปีที่แล้ว
39,658
ทั้งหมด
53,257
ไอพี ของคุณ
18.208.126.130


ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกการประเมินจากท่าน เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า  ตามภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่  เช่น

- ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต่างๆ

- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ

- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

- ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน

- ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์

- ผู้ขอรับหนังสือรับรอง

เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค  โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  แท็ปเลต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) 

ตามลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/jlurmq   องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสอบถาม  โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น  ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด  ( QR - Code )  ด้านล่างนี้  ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินในครั้งนี้

01 เมษายน 2563

ห้ามทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

26 กุมภาพันธ์ 2563

ขอความร่วมมือติดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้องพัก

 

27 พฤศจิกายน 2562

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562

............................................................

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                    ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ประกอบกิจการค้าหารายได้ ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษีโรงเรือนแลละที่ดิน โดยไปขอรับและยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

ภาษีบำรุงท้องที่

                   ให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

ภาษีป้าย

 

                   ให้เจ้าของป้ายหรือในฐานะตัวแทนผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าขอให้ไปรับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระค่าภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า โทร 053-160743  ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2561

 

 

 

(นายอุทัย  ทองทั่ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

14 มิถุนายน 2562

เอกสารสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

จดหมายข่าวตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ  2562

 

สวัสดีค่ะ เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2562 สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเราชาวตำบลตบเต่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาตำบลตับเต่าของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า สำหรับงานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 จะประชาสัมพันธ์อะไรบ้าง เชิญอ่านกันเลยค่ะ

 ด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2562 จึงประกาศให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตตำบลตับเต่า ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2562 ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2562 กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครอบครอง

ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562  กรณีขึ้นป้ายใหม่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้าย

ทะเบียนพาณิชย์ ผู้ที่ประกอบกิจการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชย์กิจ

ประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่ต้องการชำระภาษีทุกประเภท ท่านสามารถไปติดต่อขอรับชำระภาษีได้ที่กองคลัง หากท่านต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาในการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ขอรับคำแนะนำได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  โทรศัพท์ 053-160743

อย่าลืมมาชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะค่ะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา

 ตำแหน่งในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ช่วยให้คณะผู้บริหารได้มีงบประมาณในการนำมาบริหารงานต่าง ๆ ภายในตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ต้องวางแผนเกี่ยวกับการจัดหารายได้ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้วางไว้ แต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีหน้าที่ในการชำระภาษี หากท่านชำระภาษีภายในกำหนดและชำระภาษีครบถ้วนก็จะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับนำมาบริหารงานแน่นอนค่ะ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 มิถุนายน 2562

ร่วมแบ่งปันหนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  จุลสาร  สภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้ว  เพื่อมอบให้สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน

04 กันยายน 2561

   

     ประชาสัมพันธ์ โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" มือถือเก่าของท่านมีมูลค่าเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ตับเต่าของเรา ผู้สนใจร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ อบต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย หรือส่งทางไปรษณีที่ 247 อบต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 มือถือเก่าของท่านจะเปลี่ยนเป็นหนังสือที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ขอบคุณค่ะ

18 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการจากหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของบุคคลภายนอก เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์กร ประจำปี 2562 โดยเข้าระบบด้วยการลิงค์ตามคิวอาร์โค้ดนี้ได้เลยค่ะ เพื่อเป็นการจัดระดับLPAความโปร่งใสของสำนักงาน ปปช.

22 พฤษภาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (8 รายการ)