ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน โทรศัพท์ 053-160743,โทรสาร 053-160744
สายตรงนายก

ปลัด

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริตคู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/11/2561
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,115
เดือนที่แล้ว
2,795
ปีนี้
22,169
ปีที่แล้ว
14,984
ทั้งหมด
114,330
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191


วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

 

วิสัยทัศน์
    องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ ชีวิตยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
       คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
    

     1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
     2) สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     3) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารโดยจัดให้มีบุคลากรผู้ชำนาญการหรือเจ้าของภาษาเป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     4) ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
     5) สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
     6) พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
     7) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย สำหรับเด็กและ
เยาวชนในการรับข่าวสาร เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

 

1) ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
     1. สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
    2. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
    3. สนับสนุนด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ
    4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
    5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
    6. ส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
    7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
    9. ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    1. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
    2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือสหการ
    4. ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและถูกหลักวิธี
    5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดแนวทางในการนำไปสู่วิสาหกิจชุมชน การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของสินค้า นำไปสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน
    6. สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดทำ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม

 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

1) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
   1. เสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
   2. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด ลดมลพิษและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
   3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ(Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า

 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

1) ส่งเสริมงานด้านคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด
   1. พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะและงานควบคุมอาคาร
   2. ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

 

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 

1) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
   1. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส่วน
   2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ
   3. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจรและการบริหารจัดการ
   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
   6. พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   7. พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   8. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน
   9. พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสของข้าราชการ

 

{{--cookie zone--}}